Antalya'da Hava

ANKET

Antalya'da En Çok Tercih Ettiğiniz Serinleme Yöntemi Nedir ?

Tüm Anketler


İkinci yarı başlarken

Ferudun Özgünsür

Akdeniz Güncel Gazetesi S. Yazı İşleri Müdürü


13 Ocak 2018 18:36

E-posta :

An­tal­yas­por ikin­ci ya­rı­nın ilk ma­çın­da hafta so­nun­da kendi sa­ha­sın­da zorlu bir ra­kip­le kar­şı­la­şa­cak.
Keşke daha kolay bir rakip ol­say­dı. Keşke Be­şik­taş ye­ri­ne orta sı­ra­lar veya daha alt­lar­da bu­lu­nan ta­kım­lar­dan bi­ri­si ile oy­na­say­dık.
As­lın­da An­tal­yas­por ikin­ci yarı ma­ra­to­nu­na Kay­se­ris­por­ma­çı ile baş­la­ya­cak. Zi­ra­at Tür­ki­ye Ku­pa­sı ma­çın­da Çar­şam­ba ak­şa­mı rö­vanş için sa­ha­ya çı­ka­cak olan kır­mı­zı - be­yaz­lı­lar, 2-0'lık skor­la sa­ha­dan tur at­la­ya­rak ay­rıl­mak is­ti­yor.
Ancak, An­tal­yas­por için kupa ma­çı­nın önem­li ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Asıl hedef lide kal­mak, Süper Lig’de ka­lı­cı olmak.
Ama kimse tur at­la­ma­ya hayır demez. Tur at­la­mak belki de An­tal­yas­por için moral olur, ikin­ci ya­rı­ya mo­ti­vas­yon­la baş­la­mak an­la­mı­na da ge­le­bi­lir.
Doğ­ru­su­nu söy­le­mek ge­re­kir­se Çar­şam­ba ak­şa­mı oy­na­na­cak olan kar­şı­laş­ma­yı An­tal­yas­por’un önem­siz bul­ma­sı­nı ve yedek ağır­lık­lı bir kadro ile çık­ma­sı­nı da doğru bul­mam. Ya­kış­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.
Bu kar­şı­laş­ma­nın Hamza Ham­za­oğ­lu’nun An­tal­yas­por ile ilk resmi ma­çı­nın ol­ma­sı önem­li. Bu kar­şı­laş­ma Ham­za­oğ­lu’nun An­tal­yas­por’da oy­nat­mak is­te­di­ği fut­bo­lun, tak­tik­le­rin ilk maçı ola­cak­tır.
Böy­le­si bir kar­şı­laş­ma­nın ye­dek­ler­le at­la­tıl­ma­sı yan­lış olur. Ele­nir veya eler. Ama, en azın­dan Be­şik­taş maçı ön­ce­sin­de fut­bol­cu­lar tek­nik di­rek­tör­le­ri­nin tak­ti­ği­ni ilk kez resmi bir kar­şı­laş­ma­da, rakip önün­de de­ne­miş ola­cak­tır.
İkinci yarı An­tal­yas­por için zor ola­cak­tır. En zor maç­la­rın­dan bi­ri­si de Be­şik­taş maçı ola­cak­tır. Bu maç dep­las­man­da ol­say­dı ne güzel olur­du. 
An­tal­yas­por ilk ya­rı­da 3 ayrı tek­nik adam­la ça­lış­tı. Hepsi de ayrı tak­tik­sel an­la­yı­şa sa­hip­ti.
Kır­mı­zı - be­yaz­lı ta­kı­mın eski yö­ne­ti­mi­nin yap­tı­ğı en büyük hata Rıza Ça­lım­bay’ı gön­der­mek ve is­yan­kar fut­bol­cu­la­ra ceza ver­me­me­si oldu.
Bana göre bu da ba­şa­rı­sız­lı­ğın en temel ne­de­ni oldu. Trans­fe­rin tut­ma­ma­sı da ayrı bir sorun. Bu kadar isim­den sa­de­ce bi­ri­si­nin ta­kı­ma katkı koy­ma­sı ne kadar yan­lış ve ha­ta­lı trans­fer ya­pıl­dı­ğı­nın gös­ter­ge­si oldu.
Bun­dan sonra ya­pa­cak bir şey yok.
An­tal­yas­por artık ikin­ci ya­rı­ya odak­lan­mak ve mev­cut kad­ro­dan en iyi şe­kil­de ya­rar­lan­mak zo­run­da.
Daha dar bir kadro ile mü­ca­de­le etmek zo­run­da An­tal­yas­por. Acil tak­vi­ye ya­pıl­maz­sa.YORUMLAR
Hen?z yorum yok...